0863731249 wirat2020@gmail.com

คุณสมบัติสำคัญ 7 ด้าน
ของผู้สูงวัยยุคไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ในช่วงปัจจุบันและยุคอนาคต นับวันผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งอายุเฉลี่ยก่อนตาย ก็ยาวนานเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปีด้วย
เหตุปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรกวิทยาการด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าและทั่วถึง ประการที่สองคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากยิ่งขึ้น จนคนในอนาคตอาจมีอายุเฉลี่ยยาวนานสูงถึง 90 หรือ 100 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชาย

แล้วปัญหาคืออะไร ?
ที่จริงการมีอายุยืน นับเป็นสิ่งดี ที่คนในสังคมอวยพรให้แก่กันและกันว่าขอให้มีสุขภาพดี อายุยืนนานและมีความสุข

ในความเห็นส่วนตัว จากการเฝ้าติดตามสังเกต และประสบการณ์ตรงในฐานะผู้สูงวัยคนหนึ่งที่อายุย่างจะ 70 เต็มแล้ว ส่วนอายุที่เหลือจะเป็นเท่าไรไม่อาจรู้ได้ และไม่จำเป็นต้องรู้ ไม่ต้องให้หมอดูทำนาย

แล้วเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ จะมากหรือน้อยเท่าไรไม่สำคัญ ทำอะไร เพื่อให้เกิดคุณค่า กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้อย่างไร ?
โจทย์หรือคำถามข้างต้นนี้ ผมอยากฝากให้ผู้สูงวัยทุกคนได้คิด ถ้าคิดได้แต่เนิ่นๆตอนอายุน้อยๆ ได้ก็จะดี จะสามารถปรับตัวได้ไวและง่าย

ผมคิดว่าหากยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไร ให้เริ่มต้นที่
1.ฟื้นฟูสุขภาพ
ด้วยการออกกำลังกาย ใส่ใจดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ สนใจเรื่องอาหาร น้ำหนักตัว การพักผ่อนที่เหมาะสม การมีสุขภาพดีทำให้เราไปต่อในด้านอื่นๆได้

2.ด้านการเงิน
ให้ประเมินว่า มีเงินเก็บในรูปแบบต่างๆไว้ใช้จ่าย เพียงพอกับไลฟ์สไตล์ หรือวิถีชีวิตที่เลือกแล้วหรือไม่ หากยังต้องการมีรายได้เพิ่มก็ควรพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างรายได้ เรียนรู้พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบันและอนาคต

3.ด้านความสัมพันธ์
โดยสร้างจากคู่ชีวิต ครอบครัว บุตรหลาน เครือญาติ เพื่อนร่วมรุ่น ขยายสู่ชุมชน ตามระดับของความสัมพันธ์ที่ตนเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องอยู่อย่างเหมาะสม

4.ด้านการผักผ่อนท่องเที่ยว หารูปแบบการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ เช่น ท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ หรือเชิงวัฒนธรรม ตามความเหมาะสม เป็นต้น

5.การพัฒนาตนเอง
ในยุคปัจจุบัน ผู้สูงวัยควรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการใช้ชีวิต ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างรุนแรงหากไม่ปรับตัวจะอยู่ยาก

6.ด้านจิตสาธารณะ
ผู้สูงวัยทุกคน จะรู้สึกดี มีความสุข ที่รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ทำประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน หรือประเทศชาติได้ ฉะนั้นแต่ละคนต้องหาว่าตนเองสนใจช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมในเรื่องอะไร อย่างผมสนใจเริ่องการสร้างชาติ ให้เป็นอารยะหรือเป็นประเทศที่เจริญแล้วในมิติต่างๆที่จำเป็น

7.ด้านจิตวิญญาณ
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณคือการแสวงหาวิถีทางสร้างความสงบสุขในจิตใจ เข้าใจชีวิตและเชื่อมต่อกับต้นกำเนิดแห่งชีวิต จนสำนึกตระหนักรู้ได้ว่าตนเองเป็นใคร เกิดมาเพื่ออะไร ตายแล้วไปไหน ตามความเชื่อของตน

นี่เป็นหลักการพื้นฐาน 7 ด้าน ของการมีชีวิตแบบองค์รวมบูรณาการสิ่งต่างๆทั้ง 7 เหล่านี้เข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นชีวิตที่มีคุณภาพ

เราทุกคนมีทั้ง 7 ด้านนี้อยู่แล้ว รื้อฟื้นและฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่านะครับ

รักทุกคน
ครูรัตน์ เกษียณสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพคนวัยเกษียณ

Comments

Facbook Comments