0863731249 wirat2020@gmail.com

ช่วงนี้ผมเป็นนักศึกษาใน”หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช) รุ่น 2 ประจำปี 2560 ที่

สถาบันการสร้างชาติ(Nation Building Institute -NBI) ประธานหลักสูตร คือ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ Dr.Dan Can do. เป็นหลักสูตร 4 เดือน เรียนทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. มิถุนายน – กันยายน 2560 และสังสรรค์ในตอนค่ำ สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน หลายวงการอย่าง หลากหลาย เช่น ด้านอายุรุ่น 2 นี้ อายุ 30 ถึง 83 มาเรียนร่วมกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

เป็นการรวมพลคนสร้างชาติ โดยใช้ 3 หลักอุดมคติ คือ ดีแท้ งามแท้ จริงแท้

เอกลักษณ์ของหลักสูตร

มีลักษณะเฉพาะพิเศษ 5 ด.คือ “ดี เด่น โดน ดัง
ดาว”

1.ดี คือ เนื้อหาดีโดยวิทยากรดังระดับประเทศและนานาชาติ เนื้อหาเชื่อมโยงถึง ภาวะการนำ การบริหาร ด้านคุณธรรม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง

2.เด่น คือ เครือข่ายเด่น เนื่องจากเป็นเครือข่ายชุมชนคนสร้างชาติประกอบด้วย คนเด่น คนดี คนดังมาจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐกิจ ธุรกิจและประชากิจ

3.โดน คือ กิจกรรมโดน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่โดนใจ ได้ความสุข เพลิดเพลิน ในภูมิรู้ ภูมิปัญญาและภูมิธรรม

4.ดัง คือ ดูงานดัง ทั้งภายในและประเทศ ที่มีชื่อเสียงมีผลงานโด่งดังโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน

5. ดาว คือโครงการดาว เป็นผลงานของนักศึกษาที่ร่วมสร้างโครงการที่มีประโยชน์และแบบติดดาวสามารถสร้างสัญชาติได้ โดยเป็นโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงในระดับกว้างและขยายผลระดับประเทศได้

นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ให้พลังกับผม และผู้เรียนท่านอื่นๆอย่างมาก จึงอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ถึงการเป็นไปของโครงการเรียนแต่ละสัปดาห์

สำหรับผมเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ที่ประเทศไทยจะก้าว เข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ” ที่จะมีขึ้นในปี 2564 นีครับ

รักทุกคน
ครูรัตน์ เกษียณสุข
ทุ่มเทใจ..ให้คนวัยเกษียณ

09 08 07 06 05 04 03 02 01

Comments

Facbook Comments